عنوان: اصول و طراحی پایگاه داده ها
ناشر: جهاددانشگاهی واحد اصفهان
مولف: تالین ساهاکیان
شابک: ٩٧٨٩٦٤٦٠٩٨٨٢٤
سال: 0
توضیحات: مخصوص دانشجویان کاردانی و کارشناسی کامپیوتر